نمونه برداری (بیوپسی) در اسلامشهر

نمونه برداری در اسلامشهر

نمونه برداری در اسلامشهر یا بیوپسی روشی است که به کمک آن قسمتی از بافت مشکوک از نظر پزشک برداشته می شود و به کمک آزمایش های تخصصی، ماهیت آن نمونه شناسایی می‌گردد. این کار توسط پزشک متخصص جراح یا رادیولوژیست صورت می گیرد.